Thiếu Nhi Thánh Thể


1. Đoàn sẽ kết thúc năm sinh hoạt vào Chúa Nhật ngày 21/05/2017

Sẽ không có sinh hoạt hè như mọi năm và trở lại ngày 10/09/2017


2. Trại Đoàn: Đoàn Kết 6 (Annual Picnic)

Fischer Park - Chúa Nhật ngày 21/05/2017 lúc 8:00 AM -  7:00 PM


3. Đại Hội Hiệp Nghĩa III Miền Nam

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Houston, TX

 

Ngày 29/06/2017 đến ngày 02/07/2017