Tìm Kỉếm Tài Liệu

Phụng Vụ

 Chúa Nhật


09:00 Sáng:Thánh Lễ 1
11:00 Sáng:Thánh Lễ 2

------------------------------------

Địa Chỉ

1240 Holbrook Rd

San Antonio Texas 78218

 

Phone: (210) 646-0726   

 

Bản Đồ

 Vui lòng chọn


 
 
 
Góp ý gần nhất
Liên kết websiteLiên kết facebookGuestbook


Mục Vụ

 

PHỤNG VỤ VÀ MỤC VỤ
 
 
 
Chúa Nhật

 

 

9:00 sáng: Thánh Lễ

 

 

 

11:00 sáng: Thánh Lễ

 

 

9:00 sáng: Giáo Lý

 

 

 
 
   
 Các Ngày Lễ Buộc: Thánh Lễ lúc 7:30 chiều
 
 
 Thứ Sáu đầu tháng: Thánh Lễ 9:00 sáng
 
 
 Thứ Bảy đầu tháng: Thánh Lễ 9:00 sáng
 
 
 Rửa Tội: Liên lạc với Cha xứ trước 2 tuần
 
 
 Giải Tội: Chúa Nhật hàng tuần trước và sau Thánh Lễ
 
 
 Hôn Phối: Liên lạc với Cha xứ trước 6 tháng
 
 
 Xức Dầu: Liên lạc với Cha xứ bất cứ lúc nào